Izabrani kandidati za listu eksperata

Na osnovu Javnog poziva za izbor kandidata na listu eksperata Regulatornog odbora željeznica BiH, broj 10-01-29-7-312-1/17, od 05.06.2017.godine, Komisija je utvrdila Listu eksperata ROŽBiH-a koji ispunjavaju uslove iz Javnog poziva. Utvrđena je Lista eksperata iz oblasti tehničkih nauka koju čini ukupno 39 kandidata i Lista eksperata iz oblasti ECM-a koju čini ukupno 9 kandidata. Podaci o sadržaju Listi eksperata mogu se dobiti u sjedištu ROŽBiH-a u Doboju, kontakt osoba Mirko Petković.